Abflug vom Kai Tak Airport, Hongkong

(1994)

Zurück